Bezpečnostní vazby

Bezpečnostní vazby dnes patří mezi základní techniky stabilizace stromů, především u jedinců s defektním větvením nebo houbovou infekcí. Můžeme se tak vyhnout radikálnímu řezu nebo dokonce asanaci. Nicméně ořez by měl předcházet před každou nově instalovanou vazbou. Rozlišujeme dva základní typy vazeb. Velmi důležitá je i následná péče o vazby, jinak může hrozit i poškození dřeviny.


Na bezpečnostní vazby používáme pouze certifikovaná dutá lana s dobrou průtažností a dostatečnou tonáží pro zajištění bezpečné vazby stromů.

Dynamická vazba se umisťuje do horní poloviny koruny, podle místa nainstalování se určuje úroveň vazby. Lano v koruně bývá prověšené, slouží hlavně jako prevence. Při selhání větve/kmene rozlomenou část zachytí. S instalací vazby souvisí i příprava stromu – což bývá nejčastěji ořez, případně odstranění původních vazeb. K instalaci se nejčastěji používají polyesterová nebo propylenová lana. 


Statické vazby se instalují do spodní poloviny koruny, strom si na tuto vazbu rychle zvyká a v místě instalace nedochází k tvorbě reakčního dřeva. 


Což je ale přirozená reakce stromu na defekt a kvůli statické vazbě je omezena jeho tvorba. Vazba může být dvojího typu, a to vrtaná nebo podkladnicová. U vrtané vazby se musíme přesvědčit, zda se v místě instalace nenachází houbová infekce nebo dutina. Provrtáním by totiž došlo k narušení obranných pletiv a tím pádem bychom urychlili šíření infekce, nehledě na stabilitu v místě vrtu. Proto se častěji používá vazba podkladnicová, ta se zpravidla skládá z dubových podkladnic, ocelového lana a svorek, takže kmen nepoškozujeme. Obecně lze říct, že statická vazba byla v minulosti více používána, než dnes. A to i z důvodu větší finanční investice.

Každoročně probíhá vizuální revize vazeb. Nejlépe v zimním období, kdy je nejlepší viditelnost do koruny stromů. Je kontrolován prověs vazby, zda není někde rozpletená nebo lano uvolněné či jinak poškozené. Nárazově se kontroly provádí po extrémních přírodních výkyvech (větrná vichřice, silná námraza aj.). Další kontrola vazby probíhá stromolezeckou technikou, nejčastěji do 5 let od instalace, pokud výrobce neuvede jinak. Revize stromolezeckou techniku spočívá v kontrole lana, zda není nikde uvolněno, poškozeno, potrháno. Zda dynamická vazba není příliš napnuta. U statické se kontroluje zarůstání vazby do kmene a svorky. Životnost vazby je výrobcem udávána na 10-12 let.